SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA – ANALITSKI LABORATORIJ

I. SPLOŠNE ODLOČBE

1. člen

(Veljavnost in uporaba)

 • 1.1. Ti splošni pogoji poslovanja analitskega laboratorija PharmaHemp Laboratories družbe Pharmahemp d.o.o., Koprska ulica 106c, Ljubljana (v nadaljevanju »analitski laboratorij«), veljajo in se uporabljajo za vsa medsebojna poslovna razmerja med analitskim laboratorijem kot izvajalcem analitskih laboratorijskih storitev ter naročniki teh storitev oziroma kupci storitev analitskega laboratorija(v nadaljevanju kot: »naročniki«). Ti splošni pogoji poslovanja se v nadaljevanju tega besedila naslavljajo kot »Splošni pogoji«.
 • 1.2. Splošni pogoji so javno objavljeni in dostopni v elektronski obliki na spletni strani analitskega laboratorija (https://pharma-lab.eu/) ter v fizični obliki na sedežu analitskega laboratorija iz točke 1.1. teh Splošnih pogojev.
 • 1.3. Splošni pogoji so bistvena sestavina in sestavni del vsakega naročila in pogodbe oziroma posla, katerega predmet je izvedba storitev, ki jih analitski laboratorij opravlja v okviru svoje dejavnosti. S Splošnimi pogoji se dopolnjujejo morebitni posebni dogovori med strankama posla in zavezujejo enako kot le ti oziroma se v odsotnosti posebnih dogovorov med strankama celotno pravno razmerje med njima ureja v skladu s temi Splošnimi pogoji.
 • 1.4. Šteje se, da naročnik z vsakokratnim naročilom storitev analitskega laboratorija, s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe ali drugim ravnanjem, ki je podlaga za vzpostavitev poslovnega razmerja med analitskim laboratorijem kot izvajalcem storitev laboratorijskega preskušanja in naročnikom glede dobave teh storitev, izrecno izjavlja, da je seznanjen s Splošnimi pogoji ter z njimi v celoti soglaša in jih sprejema kot bistveno sestavino takšnega poslovnega razmerja.
 • 1.5. Splošni pogoji se uporabljajo za ureditev vseh medsebojnih pravic, zahtevkov, nesoglasij, sporov itd., ki izhajajo iz poslovnega razmerja med analitskim laboratorijem in naročnikom iz naslova izvedbe storitev analitskega laboratorija, vključno z njegovo kršitvijo, prenehanjem in veljavnostjo.
 • 1.6. Glede presoje in urejanja medsebojnih razmerij med analitskim laboratorijem in naročnikom je v celoti izključena uporaba morebitnih splošnih pogojev poslovanja naročnika, s čimer se naročnik strinja.
 • 1.7. Splošni pogoji stopijo v veljavo od datuma njihovega sprejema navedenega na Splošnih pogojih in objave, če ni v Splošnih pogojih določen kasnejši datum njihovega učinkovanja ter veljajo vse do preklica oz. do uveljavitve njihovih sprememb.

2. člen

(Sprememba Splošnih pogojev)

 • 2.1. Analitski laboratorij ima pravico Splošne pogoje kadarkoli spremeniti, dopolniti ali preklicati.
 • 2.2. Spremenjeni Splošni pogoji zavezujejo od dneva njihovega sprejema in objave na spletni strani iz točke 1.2. teh Splošnih pogojev, če ni v spremenjenih splošnih pogojih izrecno določen kasnejši datum pričetka njihove uporabe. Spremenjeni Splošni pogoji se uporabljajo za vse posle med analitskim laboratorijem in naročnikom, ki so bili sklenjeni oziroma za katere so naročila bila dana po dnevu pričetka njihovega učinkovanja.
 • 2.3. Za presojo medsebojnih razmerij se uporabljajo Splošni pogoji objavljeni in veljavni na dan, ko je naročnik oddal posamezno naročilo oziroma je podal izjavo o sprejemu ponudbe oziroma je bil z drugim ravnanjem naročnika sklenjen posel glede posamične dobave storitev analitskega laboratorija.
 • 2.4. Navedeno v točki 2.3. Splošnih pogojev velja tako za primer enkratnega posamičnega naročila, kot tudi v primeru, ko pride do večkratnih zaporednih naročil naročnika na podlagi predhodne individualne pogodbe med analitskim laboratorijem in naročnikom ali na podlagi predhodne registracije v skladu s 5. členom Splošnih pogojev.
 • 2.5. Naročnik je dolžan in prevzema izključno odgovornost, da pred vsakokratnim posamičnim naročilom, izjavo o sprejemu ponudbe oziroma drugim ravnanjem naročnika, na podlagi katere se sklene posel glede posamične dobave storitev analitskega laboratorija, na spletni strani iz točke 1.2. teh Splošnih pogojev preveri in se seznani z vsebino tedaj veljavnih Splošnih pogojev, ki ga zavezujejo v skladu s točko 2.3. Splošnih pogojev. Opustitev te obveznosti gre v izključno breme naročnika in opustitev te obveznosti ne izključuje uporabe vsakokrat veljavnih Splošnih pogojev.

II. DEJAVNOST ANALITSKEGA LABORATORIJA

3. člen

 • 3.1. Dejavnost analitskega laboratorija obsega laboratorijska preverjanja in preskušanja industrijske konoplje oziroma vsebnost kanabinoidov v vzorcu iz industrijske konoplje, njenih delov ter drugih materialov in izdelkov iz industrijske konoplje za različne naročnike.
 • 3.2. Kot industrijska konoplja v smislu prejšnje točke se štejejo samo sorte konoplje pri katerih vsebnost tetrahidrokanabinola (THC) v vzorcu konoplje ne presega 0,3 % (odstotka).
 • 3.3. V segment laboratorijskega preskušanja ni vključeno vzorčenje in odvzem vzorcev na terenu. Vzorčenje je v vsakem primeru obveznost in odgovornosti odjemalca.

III. POSLOVNI PROSTORI, KONTAKT IN DELOVNI ČAS

4. člen

 • 4.1. Poslovni prostori analitskega laboratorija se nahajajo na naslovu Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
 • 4.2. Z analitskim laboratorijem upravlja podjetje PharmaHemp d.o.o. Kontaktni podatki o podjetju:
  • Naslov: Koprska ulica 106c, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Matična številka: 2343428000
  • Številka DDV: SI11032413
 • 4.3. Analitski laboratorij je dosegljiv na e-poštnem naslovu info@pharma-lab.eu ali preko telefonske številke: +386 1 4239 790.
 • 4.4. Delovni čas analitskega laboratorija je od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 ure. Sprejemna pisarna za sprejem vzorcev za preskus je odprta od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure. Sprejem primerkov za preskus je možen tudi izven običajnega časa za sprejem, vendar mora biti slednje izvedeno v dogovoru s sprejemno pisarno.
  .

IV. SPREJEM NAROČILA STORITVE ANALITSKEGA LABORATORIJA

5. člen

(Registracija in način oddaje naročila)

 • 5.1. Analitski laboratorij naročila za izvedbo storitev analitskega laboratorija sprejema na dva načina, in sicer:
  • 5.1.a. z oddajo naročila naročnika preko spletne aplikacije za naročanje storitev analitskega laboratorija na spletni strani iz točke 1.2. Splošnih pogojev ali
  • 5.1.b. z oddajo naročila naročnika po telefonu, elektronski pošti ali z naročilnico v fizični obliki, ki jo naročnik pošlje po pošti na naslov analitskega laboratorija ali jo osebno izroči sprejemni pisarni analitskega laboratorija.
 • 5.2. Naročila po telefonu ter osebna oddaja naročila se sprejemajo samo v delovnem času iz točke 4.4. teh Splošnih pogojev.
 • 5.3. Pred prvo oddajo naročila analitskemu laboratoriju se mora vsak naročnik elektronsko registrirati kot naročnik na spletni strani iz točke 1.2. Splošnih pogojev, in sicer ne glede na izbrani način oddaje naročila iz točke 5.1. Splošnih pogojev.
 • 5.4. Z registracijo naročnika iz prejšnje točke se za naročnika kreira njegov elektronski profil, v katerem se vodijo vsa kasnejša naročila naročnika oddana na enega izmed načinov iz točke 5.1. teh Splošnih pogojev. Naročnik dostopa do svojega elektronskega profila z uporabo gesla, ki ga je naročnik sam določil ob prvi registraciji.
 • 5.5. Naročnik ob registraciji analitskemu laboratoriju sporoči svoje ime, priimek oziroma naziv podjetja (pravne osebe), svoj e-poštni naslov, državo bivanja oziroma sedeža podjetja ter uporabniško ime, ki nedvoumno določajo naročnika. Naročnik je dolžan vnesti ob registraciji pravilne in resnične podatke.
 • 5.6. Za uspešno registracijo se mora naročnik predhodno strinjati z uporabo teh Splošnih pogojev in Pravilnika o zasebnosti, ki sta oba dostopna in objavljena na spletni strani iz točke 1.2. teh Splošnih pogojev.
 • 5.7. Podatke iz točke 5.5. tega člena, druge kontaktne podatke naročnika (telefon, faks, naslov bivanja ali poslovni naslov) ter podatke v zvezi z izvedbo storitve (število, vrsta in količina vzorcev, rezultati analize in drugi podatki v zvezi z naročeno storitvijo) analitski laboratorij zbira, obdeluje in hrani z namenom izvedbe storitev, ki so predmet naročila, hrambe dokaza o izvedeni storitvi ter za raziskovalne namene in druge zakonite namene.
 • 5.8. Naročnik mora pri registraciji in oddaji naročila zagotoviti pravilnost in točnost vseh oddanih podatkov in je dolžan analitski laboratorij sproti obveščati o morebitnih spremembah posredovanih podatkov. Za vse stroške ali zamude, ki nastanejo zaradi ali v zvezi s posredovanimi napačnimi ali netočnimi podatki naročnika, odgovarja naročnik in je v zvezi s tem nastalo škodo in stroške naročnik dolžan povrniti analitskemu laboratoriju.

6. člen

(Naročilo preko spletne aplikacije analitskega laboratorija in cena)

 • 6.1. Po uspešni registraciji je vsakemu naročniku omogočena oddaja vsakokratnega naročila preko spletne aplikacije analitskega laboratorija na spletni strani iz točke 1.2. teh Splošnih pogojev.
 • 6.2. Pri oddaji naročila preko spletne aplikacije naročnik določi število vzorcev za analiziranje, ime vzorcev in serijske številke oziroma druge identifikacijske oznake vzorcev, za katere naročnik želi, da so izpisane na izdanem certifikatu oziroma poročilu o opravljeni analizi.
 • 6.3. Po uspešno oddanem naročilu naročnik elektronsko prejme identifikacijske oznake, ki zagotavljajo možnost identifikacije prejetega vzorca z oddanim naročilom in jih je naročnik dolžan pritrditi na paket z vzorci, ki ga pošlje analitskemu laboratoriju po pošti ali ga osebno izroči v sprejemni pisarni analitskega laboratorija v delovnem času iz točke 4.4. Splošnih pogojev.
 • 6.4. Pri oddaji naročila preko spletne aplikacije je naročniku pred oddajo naročila vidna cena storitve, in sicer cena za analizo posamičnega vzorca in skupna cena za vse vzorce oziroma storitve, ki so predmet naročila. Cena je določena v EUR, in sicer z ločenim prikazom neto ceno in davka na dodano vrednost (DDV).
 • 6.5. Naročnik z oddajo naročila preko spletne aplikacije potrdi svoje strinjanje s ceno za naročeno storitev, kot je ta prikazana v skladu s točko 6.4. Splošnih pogojev in se s tem šteje, da je naročilo oddano in potrjeno s strani naročnika.

7. člen

(Naročilo po telefonu, elektronski pošti ali z naročilnico v fizični obliki in cena)

 • 7.1. Po uspešni registraciji je vsakemu naročniku omogočena tudi oddaja vsakokratnega naročila za storitve analitskega laboratorija preko telefona, elektronske pošte ali fizično z naročilnico, ki jo naročnik pošlje po pošti ali jo osebno izroči sprejemni pisarni analitskega laboratorija.
 • 7.2. Ob oddaji naročila je naročnik dolžan določiti število vzorcev za analiziranje, ime vzorcev in serijske številke oziroma druge identifikacijske oznake vzorcev, za katere naročnik želi, da so izpisane na izdanem certifikatu oziroma poročilu o opravljeni analizi.
 • 7.3. Tudi pri oddaji naročila v skladu s tem členom se smiselno uporablja določba točke 6.3. Splošnih pogojev, pri čemer identifikacijske oznake analitski laboratorij določi na enega izmed načinov iz točke 7.1. Splošnih pogojev.
 • 7.4. Po prejemu naročila v skladu s točko 7.1. Splošnih pogojev, analitski laboratorij naročniku predračun za naročeno storitev izda osebno ali mu ga pošlje po elektronski pošti ali po redni pošti ali pa ga vnese v elektronski profil naročnika na spletni aplikaciji za naročanje, ki je bil kreiran ob registraciji v skladu s 5. členom Splošnih pogojev.
 • 7.5. V predračunu iz prejšnje točke je vidna cena storitve, in sicer cena za analizo posamičnega vzorca in skupna cena za vse vzorce oziroma storitve, ki so predmet naročila. Cena je določena v EUR, in sicer z ločenim prikazom neto ceno in davka na dodano vrednost (DDV).
 • 7.6. Naročilo naročnika se šteje za oddano in potrjeno, ko naročnik po prejemu predračuna oddano naročilo pisno potrdi (za pisno potrditev se šteje tudi potrditev preko elektronske pošte) ali plača dogovorjeno ceno oziroma naredil kaj drugega kar se v skladu z običaji šteje za potrditev naročila.

V. PLAČILO STORITEV IN IZVEDBA STORITVE

8. člen

(Plačilo storitev)

 • 8.1. Če ni med naročnikom in analitskim laboratorijem drugače posebej dogovorjeno, je naročnik dolžan naročeno storitev plačati pred njeno izvedbo v višini cene, ki je določena v skladu s točko 6.4. oziroma iz točke 7.5. Splošnih pogojev.
 • 8.2. Plačilo se lahko izvede s kreditno kartico ali direktnim nakazilom na transakcijski račun družbe Pharmahemp d.o.o., naveden v predračunu ali objavljen v registru transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES.
 • 8.3. Za način plačila se naročnik dogovori z analitskim laboratorijem v primeru oddaje naročila v skladu s 7. členom Splošnih pogojev oziroma ga naročnik izbere in potrdi na spletni aplikaciji v primeru oddaje naročila v skladu s 6. členom Splošnih pogojev. Analitski laboratorij si pridržuje pravico do izbire in spreminjanja sprejemljivih načinov plačila.

9. člen

(Način in rok izvedbe storitev)

 • 9.1. Analitski laboratorij ni dolžan pričeti z izvedbo storitev dokler ne prejme celotnega plačila cene storitve kot je ta določena v skladu s točko 6.4. oziroma točko 7.5. Splošnih pogojev.
 • 9.2. Analitski laboratorij pri izvajanju analize uporablja analitsko metodo, ki jo je analitski laboratorij validiral po mednarodno sprejetih smernicah za pridobitev akreditacije po ISO17025:2017 ali drugo metodo, glede na točko 9.3.
 • 9.3. V kolikor naročnik pri oddaji naročila za naročene parametre ne navede posebnih zahtev, metod ali standardov za izvedbo analize, ima analitski laboratorij pravico metodo analiziranja izbrati po lastni strokovni presoji glede na naročene parametre analiziranja. Analitski laboratorij lahko v tem primeru izbere metodo iz točke 9.2. Splošnih pogojev ali katerokoli drugo metodo v skladu s pravili stroke. O izbrani metodi analitski laboratorij ni dolžan naročnika obvestiti vnaprej pred izvedbo analize, ampak ga obvesti v poročilu o izvedeni analizi (v nadaljevanju kot: »certifikat«).
 • 9.4. Analitski laboratorij ne zagotavlja, da bodo rezultati analize in pojasnila v certifikatu sprejeti in upoštevani s strani drugih oseb (uradnih organov ali katerihkoli drugih subjektov) in v zvezi s tem ne nosi nobene odgovornosti, naročnik pa do analitskega laboratorija v zvezi s tem nima nobenih ugovorov ali zahtevkov oziroma se vsem morebitnim ugovorom ali zahtevkom v celoti odpoveduje.
 • 9.5. Certifikat o izvedeni analizi naročnik praviloma prejme v roku 10 delovnih dni od dne, ko je analitski laboratorij prejel vzorec za analizo in plačilo dogovorjene cene za naročeno storitev, če analitski laboratorij takoj po prejemu vzorca in plačila naročnika ne obvesti o daljšem roku za izvedbo naročenih storitev.
 • 9.6. Rok za izvedbo analize lahko analitski laboratorij vedno podaljša tudi, če so razlogi za podaljšanje na strani naročnika (neustrezne ali pomanjkljive informacije, posebna ali nejasna navodila naročnika glede parametrov analize, ipd.).
 • 9.7. Certifikat analitski laboratorij pošlje naročniku v elektronski (PDF) obliki na elektronski naslov, ki ga je naročnik navedel ob registraciji ali ga je kasneje sporočil analitskemu laboratoriju ali pa ga vnese v elektronski obliki (PDF) v profil naročnika, ki je bil ustvarjen ob registraciji naročnika v skladu s 5. členom Splošnih pogojev ter o tem naročnika obvesti z obvestilom po elektronski pošti ali na drug primeren način (SMS sporočilo, po telefonu, ipd.).
 • 9.8. Certifikat se v fizični obliki pošlje naročniku samo na izrecno zahtevo naročnika in v primeru, da se s tem analitski laboratorij v konkretnem primeru strinja. Če ni drugače posebej dogovorjeno, je naročnik dolžan kriti stroške priprave in pošiljanja certifikata v skladu s to točko.

10. člen

(Ustreznost vzorcev)

 • 10.1. Vzorčenje in odgovornost za ustreznost in primernost vzorcev za izvedbo naročene analize sta v celoti in izključno na naročniku. Analitski laboratorij ni dolžan preveriti ustreznost ali primernost prejetega vzorca naročnika.
 • 10.2. Analitski laboratorij je dolžan izvesti naročeno analizo vzorca v stanju, v kakršnem ga je prejel. V primeru pošiljanja vzorca po pošti ali na drug način je nevarnost uničenja in poškodbe vzorca oziroma drugih sprememb njegove sestave ali kakovosti med transportom in prenosom v celoti na naročniku.
 • 10.3. Ne glede na točko 10.1. in 10.2. Splošnih pogojev ima analitski laboratorij pravico, da v primeru, ko zaradi neustreznih lastnosti vzorca izvedba naročene storitve ni mogoča ali je bistveno otežena, prejeto naročilo v celoti zavrne in o tem obvesti naročnika. To pravico lahko analitski laboratorij uveljavi kadarkoli znotraj roka iz točke 9.5. Splošnih pogojev.
 • 10.4. V primeru neustreznih ali pomanjkljivih informacij naročnika, ki jih analitski laboratorij potrebuje za izvedbo analize, analitski laboratorij o tem obvesti naročnika. V kolikor naročnik ne sporoči zaprošenih informacij ali podatkov v danem roku, analitski laboratorij bodisi izvede analizo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, bodisi ob pogojih iz točke 10.3 Splošnih pogojev zavrne izvedbo prejetega naročila in o tem obvesti naročnika.
 • 10.5. V primeru zavrnitve izvedbe naročila v skladu s točko 10.3. ali 10.4. Splošnih pogojev ima analitski laboratorij pravico do povračila vseh stroškov ali škode, ki so mu nastali v zvezi z zavrnjenim naročilom. Ti stroški se lahko poravnajo iz prejetega plačila naročnika za oddano naročilo. V primeru, da stroški ne nastanejo ali je bilo prejeto plačilo višje od nastalih stroškov, analitski laboratorij naročniku izstavi potrdilo dobroimetjuv višini te razlike, ki ga lahko naročnik izkoristi pri analitskem laboratoriju za naročilo novih storitev ali za ponovitev izvedbe prvotnega naročila na novem vzorcu. Naročnik v primeru zavrnitve naročila v skladu s tem členom v nobenem primeru nima pravice do vračila že plačane kupnine.

11. člen

(Nepredvidena dodatna dela in ponovitve)

 • 11.1. V primeru nepredvidenih dodatnih del ali v primeru potrebe po ponovitvi storitev ali dela storitev, ki so posledica kršitve obveznosti naročnika iz teh Splošnih pogojev ali drugih razlogov iz pravne sfere vpliva naročnika, je naročnik dolžan plačati analitskemu laboratoriju ceno za izvedbo takšnih dodatnih del ali ponovitev storitve.
 • 11.2. V primeru iz točke 11.1 Splošnih pogojev bo analitski laboratorij pred izvedbo dodatnih storitev ali ponovitvijo storitve o tem obvestil naročnika in pripravil ponudbo za izvedbo dodatnih del/storitev oziroma za ponovitev storitve, v kateri bo zajet tudi strošek takšnih dodatnih del/storitev ali ponovitev. Dodatne storitve oziroma ponovitev storitev se izvedeta, če naročnik ponudbo sprejme ali z drugim ravnanjem potrdi takšna dodatna dela ali ponovitve storitev.
 • 11.3. V kolikor so dodatna dela/storitve oziroma ponovitev storitev potrebna iz razlogov, ki so v pravni sferi vpliva analitskega laboratorija, le te izvede analitski laboratorij na svoje stroške, ima pa analitski laboratorij v tem primeru pravico do primernega podaljšanja roka za izročitev certifikata o opravljeni analizi.

12. člen

(Zavrnitev in preklic naročila)

 • 12.1. Praviloma je analitski laboratorij dolžan v skladu s pogoji in pravili teh Splošnih pogojev izvršiti vsa prejeta naročila, ki sodijo v okvir njegove dejavnosti iz 3. člena teh Splošnih pogojev.
 • 12.2. Ne glede na točko 12.1. Splošnih pogojev ima analitski laboratorij pravico, da prejeto naročilo po svoji presoji zavrne kadarkoli v roku 5 delovnih dni od pričetka teka roka iz točke 9.5. teh Splošnih pogojev.
 • 12.3. V primeru iz prejšnjega odstavka analitski laboratorij o zavrnitvi prejetega naročila obvesti naročnika na običajen način, naročnik pa ima pravico do vračila celotne plačane cene za zavrnjeno naročilo. Analitski laboratorij je dolžan prejeto plačilo naročniku vrniti najkasneje v roku 8 dni po zavrnitvi naročila.
 • 12.4. Naročnik ima pravico oddano naročilo v skladu s temi Splošnimi pogoji enostransko preklicati ali spremeniti samo dokler analitski laboratorij še ni pričel s kakršnimikoli deli, ki so v zvezi z izvedbo naročenih storitev.
 • 12.5. Naročnik lahko oddano naročilo prekliče ali spremeni samo v pisni obliki, pri čemer preklic ali sprememba učinkujeta od trenutka, ko analitski laboratorij prejme takšno izjavo naročnika. Analitski laboratorij je dolžan naročnika obvestiti ali je bilo naročilo uspešno preklicano oziroma spremenjeno ali ne.
 • 12.6. V primeru pravočasnega preklica naročila je analitski laboratorij dolžan naročniku vrniti prejeto plačilo najkasneje v roku 8 dni po prejemu preklica, zmanjšano za kritje morebitnih stroškov, ki so analitskemu laboratoriju v zvezi s tem nastali. V primeru pravočasne spremembe naročila pa le ta analitski laboratorij zavezuje samo, če slednji izrecno in pisno potrdi spremembo ter se naročnik in analitski laboratij dogovorita tudi glede morebitne spremembe cene v zvezi s tem.

VI. OBVEZNOSTI IN JAMSTVA TER OMEJITVE ODGOVORNOSTI ANALITSKEGA LABORATORIJA

13. člen

 • 13.1. Analitski laboratorij vzorce industrijske konoplje oziroma vzorce surovin ali izdelkov iz industrijske konoplje za izvedbo analize v okviru dejavnosti iz 3. člena teh Splošnih pogojev prejme od naročnika in za njegov račun ter jih ima v skladu s temi Splošnimi pogoji v svoji dejanski oblasti zgolj začasno, izključno z namenom izvedbe naročene storitve (za čas izvedbe naročene analize in priprave analiznega poročila – certifikata ter praviloma do poteka roka za morebitne ugovore in pripombe naročnika) ter izključno za račun in za potrebe naročnika.
 • 13.2. Analitski laboratorij na prejetih vzorcih nikoli ne pridobi lastninske pravice ali posesti in je ves čas glede rokovanja z zadevnimi vzorci dolžan ravnati po navodilih naročnika, ki na vzorcih ves čas ohrani svojo lastninsko pravico in posest. Analitski laboratorij je zgolj začasni imetnik (detentor) prejetih vzorcev, ki jih začasno hrani v imenu in za račun naročnika ter v skladu z njegovimi navodili.
 • 13.3. Naročnik se strinja in analitskemu laboratoriju nalaga, da analizirane primerke (vzorce) po izvedenem naročilu in pripravi certifikata trajno uniči. Analitski laboratorij v skladu z navodilom naročnika vzorce preda na uničenje pogodbenim izvajalcem, od katerih pridobi potrdila, ki dokazujejo njihovo uničenje. Prejetih vzorcev analitski laboratorij naročniku nikoli ne vrne, s čimer se naročnik strinja in iz tega naslova naročnik nima nobenega zahtevka v razmerju do analitskega laboratorija. Potrdilo o uničenju vzorcev se naročniku izroči samo na njegovo izrecno zahtevo.
 • 13.4. Analitski laboratorij zagotavlja in je odgovoren, da v okviru svojih zmožnosti in v skladu s profesionalno skrbnostjo prepreči tretjim osebam dostop do in uporabo analiznih vzorcev, če takšen dostop oziroma uporaba nista v skladu z namenom prejetega naročila ali temi Splošnimi pogoji.
 • 13.5. Analitski laboratorij v okviru opravljanja svoje dejavnosti opravlja izključno laboratorijska preverjanja in preskušanja prejetih vzorcev iz industrijske konoplje zaradi analiziranja vsebnosti kanabinoidov za račun naročnika in izdaje certifikata o rezultatih tovrstne analize. V tem okviru analitski laboratorij prejetih vzorcev ne uporablja za namen in jih tudi ni pridobil z namenom njihove proizvodnje, predelave, uživanja, prodaje ali druge oblike prometa.
 • 13.6. Analitski laboratorij ne pozna in ne more poznati vira odvzetega vzorca, tega analitski laboratorij ne more preverjati in tudi ni dolžan preveriti ter analitski laboratorij tudi ne ve in ne more vedeti za kakšen namen naročnik potrebuje analizo ali za kakšen namen bo naročnik uporabil snovi, iz katerih so vzeti izročeni vzorci za analizo.
 • 13.7. Analitski laboratorij do trenutka zaključka izvedene analize ne pozna in ne more poznati dejanske sestave prejetega vzorca oziroma so mu poznane v zvezi s prejetim vzorcem samo informacije, ki jih je pridobil od naročnika in jamstva, ki jih naročnik z oddanim naročilom zagotavlja v skladu s temi Splošnimi pogoji (14. člen).
 • 13.8. Analitski laboratorij je odgovoren, da bo:
  • I. Zagotovil pravočasno izvedbo prejetega naročila v skladu s temi Splošnimi pogoji in v skladu z morebitnimi posebnimi dogovori z naročnikom.
  • II. Naročnika obveščal o pomembnih okoliščinah v zvezi z izvedbo prejetega naročila v skladu s temi Splošnimi pogoji ter bo skrbel za redno in nemoteno komunikacijo z naročnikom.
  • III. Varoval osebne podatke naročnika v skladu s predpisi.
  • IV. Zagotavljal varstvo vseh informacij pridobljenih ali ustvarjenih med izvajanjem laboratorijskih aktivnosti kot zaupnih in jih bo uporabil le za namen izvedbe naročenih storitev ter za druge namene, določene v teh Splošnih pogojih.
  • V. Laboratorijske aktivnosti izvajal nepristransko in v skladu s pravili stroke ter ustreznimi metodami dela
  • VI. Deloval v skladu s profesionalno skrbnostjo in bo zagotavljal kakovost opravljenih storitev.
  • VII. morebitne izjave o skladnosti s specifikacijo ali standardom ali obrazložitve podajal v okviru ne akreditirane dejavnosti.
  • VIII. Podajal merilno negotovost v certifikatu ne glede na zahteve naročnika in v skladu s pravili stroke.
  • IX. Sprejemal in analiziral vzorce, za katere je glede na poznana dejstva in okoliščine mogoče sklepati, da niso prepovedane droge ali druge prepovedane substance.
  • X. Zagotovil ustrezno ravnanje z vzorci, pri katerih se po izvedeni analizi ugotovi, da vsebnost THC presega mejo 0,3 % (odstotka), in sicer na način, ki bo skladen s smiselno uporabo veljavnih predpisov na področju rokovanja s prepovedanimi drogami (Pravilnik o tehničnih in sanitarnih pogojih ter načinu zavarovanja prostorov za hrambo in izdajanje prepovedanih drog iz skupin I in II – Ur.l. RS št. 124/2007 in spremembe; Uredba o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami – Ur. L. RS št. Uradni list RS, št. 48/2007, 63/2009 in spremembe).

VII.ODGOVORNOSTI IN JAMSTVA NAROČNIKA

14. člen

 • 14.1. Naročnik z oddajo naročila za izvedbo storitev analitskega laboratorija v skladu s temi Splošnimi pogoji ali posebnimi dogovori z analitskim laboratorijem izrecno izjavlja in potrjuje, da:
  • Snov v izročenem vzorcu ni prepovedana droga ali druga prepovedana substanca in je vzorec vzet iz inudstrijske konoplje ali snovi/izdelka iz industrijske konoplje iz točke 3.2. teh Splošnih pogojev (sorte konoplje iz Evropske sortne liste ter z vsebnostjo tetrahidrokanabinola (THC) do največ 0,3 % (odstotka)) oziroma iz snovi, ki so v pravnem prometu dovoljene.
  • Ima naročnik ustrezna dovoljenja za posedovanje in uporabo snovi, iz katere je vzet vzorec.
  • Se bo snov, iz katere je vzorec vzet uporabljala izključno v zakonite in dovoljene namene v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.
 • 14.2. V primeru kršitve odgovornosti oziroma jamstva naročnika iz točke 14.1. teh Splošnih pogojev je naročnik v primeru, da je analitskemu laboratoriju v zvezi s tem nastala kakšna premoženjska (vključno z izgubljenim dobičkom) ali nepremoženjska škoda ali je bila analitskemu laboratoriju v zvezi s tem izrečena kakšna globa ali drug ukrep uradnega organa ali je sicer analitski laboratorij v zvezi s tem utrpel kakšno škodo ali stroške (vključno s, vendar ne omejeno samo na, stroške pravnega zastopanja, stroške sanacije, odprave kršitve, itd.), dolžan tako nastale stroške in škodo analitskemu laboratoriju v celoti povrniti ter mu nadomestiti vrednost izgubljenih koristi.
 • 14.3. Naročnik je odgovoren, da bo:
  • I. Aktivno sodeloval z analitskim laboratorijem pri načrtovanju in izvedbi dogovorjenih aktivnosti, tako da bo po dogovoru posredoval vse informacije ali dodatne vzorce, ki so potrebne za izvedbo naročila v skladu s temi Splošnimi pogoji.
  • II. Izročil analitskemu laboratoriju dovolj veliko količino vzorca za preskus, in sicer vsaj 2 g primerka v primeru rastlinskih materialov oziroma vsaj 0,5 g primerka ostalih materialov.
  • III. Izročil vzorce v ustreznem in primernem stanju za izvedbo naročene storitve v skladu s predpisi in standardi, ki veljajo na področju vzorčenja in preskušanja (analiziranja) ter transporta in hrambe vzorcev za namen preskušanja. V tem okviru morajo biti rastlinski materiali čimbolj homogenizirani in posušeni ter brez primesi, ki bi lahko vplivale na rezultat meritev.
  • IV. Seznanil analitski laboratorij z vsemi ključnimi informacijami o lastnostih vzorca za preskus, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje zaposlenih ali na izvedbo naročenih storitev ter z ostalimi karakteristikami, ki so pomembne za rokovanje s primerki za preskus (morebitne kontaminacije, vsebnost nevarnih ali prepovedanih snovi, itd.).
  • V. Izpolnil vse svoje denarne in nedenarne obveznosti do analitskega laboratorija v skladu s temi Splošnimi pogoji in morebitnimi posebnimi dogovori z analitskim laboratorijem.
  • VI. Povrnil analitskemu laboratoriju vso škodo, ki bi nastala analitskemu laboratoriju v zvezi s prejetimi vzorci ter povrnil vse morebitne dodatne in nepričakovane stroške, ki bi analitskemu laboratoriju nastali zaradi neustreznih lastnosti vzorca ali drugih kršitev naročnika.

VIII. VARSTVO ZAUPNIH PODATKOV

15. člen

 • 15.1. Analitski laboratorij se zavezuje, da bo kot zaupne varoval kakršnekoli informacije ali dokumente, ki mu bodo razkriti tekom izvajanja storitve, ali ki jih bo odkril, ustvaril sam in se nanašajo na naročnika in njegovo poslovanje ali na fizične in pravne osebe, ki so povezane osebe z naročnikom.
 • 15.2. Zaupnih informacij in dokumentov analitski laboratorij ne bo v nobenem primeru razkril tretji osebi brez soglasja naročnika, razen v primeru, ko je analitski laboratorij zavezan k razkritju teh informacij na podlagi zakona. V slednjem primeru bo analitski laboratorij naročnika obvestil o objavi ali posredovanju zaupnih informacij, razen v primeru da zakon to prepoveduje.

IX. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

16. člen

 • 16.1. Analitski laboratorij si lasti vse pravice intelektualne lastnine na izdelkih svoje dejavnosti, vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki.
 • 16.2. Nobenega dokumenta, izdanega s strani analitskega laboratorija ni dovoljeno prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja analitskega laboratorija.

X. PRITOŽBE

17. člen

 • 17.1. Naročnik mora pritožbo na opravljeno storitev podati najkasneje v roku 8 dni od izdaje certifikata oz. opravljene storitve.
 • 17.2. Pritožbe se sprejemajo samo v pisni obliki na e-naslov: info@pharma-lab.eu ali po navadni pošti na naslov analitskega laboratorija.
 • 17.3. Analitski laboratorij se zaveže pritožbe rešiti v najkrajšem možnem času in o tem pisno obvestiti odjemalca. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

XI. KONČNE DOLOČBE

 • 18.1. Za urejanje vseh razmerij, za vsak spor, nesoglasje ali zahtevek (pogodbeni ali ne pogodbeni) med analitskim laboratorijem in naročnikom, ki izhaja iz pogodbe oziroma naročila storitev v skladu s temi Splošnimi pogoji velja in se uporablja pravo Republike Slovenije.
 • 18.2. V primeru sodnega spora je za reševanje izključno pristojno stvarno pristojno sodišče Republike Slovenije v Ljubljani.
 • 18.3. V primeru, da posamezne določbe teh Splošnih pogojev iz katerega koli razloga postanejo neveljavne ali neizvršljive, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh Splošnih pogojev.
 • 18.4. Vse spremembe in dopolnitve pogodbe, naročila in Splošnih pogojev so možne in veljavne samo v pisni obliki. S pisno obliko je za posle, izjave in dogovore iz teh Splošnih pogojev oziroma v zvezi s posli dobave storitev analitskega laboratorija izenačeno poslovanje in posredovanje ter komunikacija preko elektronske pošte na uradne kontaktne naslove strank, ki so dogovorjeni med strankama ali so objavljeni kot uradni kontaktni elektronski naslovi strank.
 • 18.5. V primeru, da kot naročnik nastopa potrošnik, se ti Splošni pogoji uporabljajo, razen v delu kjer niso skladni s kogentnimi določbami zakonodaje o varstvu potrošnikov.

Splošne pogoje je sprejel: Pharmahemp d.o.o. za namen poslovanja LABORATORIJA PHARMAHEMP LABORATORIES

Datum sprejema Splošnih pogojev:

Ljubljana, dne: 22.1.2024

Datum objave Splošnih pogojev:

https://pharma-lab.eu/, dne: 22.1.2024

Splošni pogoji so veljavni od 22.1.2024