IZJAVA O NEPRISTRANSKOSTI

Izjavljamo, da smo v podjetju PharmaHemp d.o.o. zavezani k nepristranskosti in da preprečujemo morebitne komercialne, finančne in druge pritiske na poslovanje laboratorija za preskušanje vsebnosti kanabinoidov. Z neodvisnim in nepristranskim poslovanjem zagotavljamo enakopravno obravnavo odjemalcev in poštene ter strokovne ocene našega laboratorija. Nepristranskost obvladujemo skladno s sistemom vodenja kakovosti in sistematičnim procesom obvladovanja tveganj, kjer skrbimo za stalno prepoznavanje in preprečevanje kakršnih koli oblik tveganj. Z ustreznimi postopki obvladujemo vse morebitne okoliščine notranjih ali zunanjih dejavnikov, ki bi lahko vplivale na nepristranskost delovanja laboratorija.
 
Proces obvladovanja tveganj zajema izdelavo ocene tveganja, kjer prepoznana tveganja analiziramo, ovrednotimo, nadzorujemo in spremljamo. Če tveganje preseže sprejemljive meje, nemudoma izvedemo ukrepe za zmanjševanje ali odpravljanje tveganj. Z izdelavo poglobljene ocene tveganja smo pregledali in analizirali različne odnose, ki bi lahko vplivali na nepristranskost delovanja laboratorija: odnos z matično organizacijo, oddelki znotraj organizacije, povezanimi podjetji, regulatorji, osebjem, odjemalci in zunanjimi ponudniki. Ugotovili smo, da je vpliv lastniške in organizacijske strukture podjetja na rezultate preskušanja in nepristranskosti majhen, znotraj podjetja smo sprejeli nekatere ukrepe za odpravljanje morebitnih vplivov zaposlenih, izključena je tudi vsaka možnost vpliva oseb ali organizacij zunaj laboratorija.
 
Laboratorij tudi ne opravlja dejavnosti, ki bi lahko ogrozile zaupanje v neodvisnost njegove ocene ali integritete aktivnosti na področju preskušanja. Politiko kakovosti in nepristranskosti dodatno zagotavljamo z rednim kalibriranjem, kvalifikacijo in validacijo opreme, prostorov in procesov, z medlaboratorijskimi primerjavami in usposabljanjem zaposlenih. V primeru zaznave novih tveganj za nepristranskost delovanja laboratorija izdelamo novo oceno tveganja, ki jo pregledamo in po potrebi dopolnimo na letnem vodstvenem pregledu.