IZJAVA O NEPRISTRANSKOSTI

Izjavljamo, da smo v podjetju PharmaHemp d.o.o. zavezani k nepristranskosti in da preprečujemo morebitne komercialne, finančne in druge pritiske na poslovanje organizacijske enote Analitski laboratoriji. Z neodvisnim in nepristranskim poslovanjem zagotavljamo enakopravno obravnavo odjemalcev ter poštene in strokovne ocene organizacijske enote Analitski laboratoriji.

Nepristranskost obvladujemo skladno s sistemom vodenja kakovosti in sistematičnim procesom obvladovanja tveganj, kjer skrbimo za stalno prepoznavanje in preprečevanje kakršnihkoli oblik tveganj. Z ustreznimi postopki obvladujemo vse morebitne okoliščine notranjih ali zunanjih dejavnikov, ki bi lahko vplivale na nepristranskost delovanja organizacijske enote Analitski laboratoriji.

Proces obvladovanja tveganj zajema izdelavo ocene tveganja, kjer prepoznana tveganja analiziramo, ovrednotimo, nadzorujemo in spremljamo. V kolikor tveganje preseže sprejemljive meje, nemudoma izvedemo ukrepe za zmanjševanje ali odpravljanje tveganj. Z izdelavo poglobljene ocene tveganja smo pregledali in analizirali različne odnose, ki bi lahko vplivali na nepristranskost delovanja organizacijske enote Analitski laboratoriji: odnos z matično organizacijo, odnosi z oddelki znotraj iste organizacije, s povezanimi podjetji, z regulatorji, osebjem, odjemalci in zunanjimi ponudniki.

Vpliv lastniške in organizacijske strukture podjetja na rezultate preskušanja in nepristranskosti majhen, znotraj podjetja smo sprejeli nekatere ukrepe za odpravljanje morebitnih vplivov zaposlenih, izključena je tudi vsaka možnost vpliva oseb ali organizacij izven organizacijske enote Analitski laboratoriji.

Organizacijska enota Analitski laboratoriji tudi ne opravlja dejavnosti, ki bi lahko ogrozila zaupanje v neodvisnost ocen ali integritete aktivnosti na področju preskušanja. Politiko kakovosti in nepristranskosti dodatno zagotavljamo z rednim umerjanjem, kalibriranjem, kvalifikacijo in validacijo opreme, prostorov in procesov, z medlaboratorijskimi primerjavami in usposabljanjem zaposlenih. V primeru zaznave novih tveganj na nepristranskost delovanja organizacijske enote Analitski laboratoriji izdelamo novo oceno tveganja, ki jo pregledamo in po potrebi dopolnimo na letnem vodstvenem pregledu.

Andrej Sušnik
Chief Executive Officer
CEO

 dr. Boštjan Jančar
Chief Laboratory Officer CDO/LAB

Janja Ahej
Analytical Laboratory Manager MAN/LAB

Sprejeto v dokumentu: VOD-GEN-011 – Nepristranskost-02

Datum podpisa veljavne izjave o nepristranskosti: 1.12.2022

Datum objave: 2.12.2022